KRS: 0000031433
skład zarządu
Jacek Kaliński
Prezes
Jolanta Kalińska-Kozaczko
Wiceprezes
Justyna Chojnacka
Sekretarz
Ada Kalińska
Skarbnik
Maria Kunicka
Członek Zarządu
Sprawozdania
HISTORIA
Stowarzyszenie „Aid” jest organizacją non-profit i działa od 1995 roku. W pierwszych dwóch latach zajmowało się głównie organizowaniem letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych. Z wypoczynku skorzystało wtedy około 700 dzieci.

W 1998 roku Stowarzyszenie zaadoptowało dwurodzinny dom mieszkalny z przeznaczeniem dla osób starszych wymagających całodobowej opieki. Od tego czasu placówka udziela pomocy w każdym roku około 40 osobom. Aktualnie w placówce może przebywać do 25 osób. Stowarzyszenie sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością tej placówki i zapewnia środki na jej utrzymanie.

Każdego roku w lutym organizowane jest sprawozdawcze walne zgromadzenie członków. Natomiast co pięć lat sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Zarząd liczy 5 osób i był wybierany w każdym Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym. Zgodnie z postanowieniem statutu Zarząd odbywa swoje posiedzenia w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące. Wszyscy członkowie Zarządu, tj. prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz członek Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Zarząd składa dokładne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia co roku na Walnym Zgromadzeniu Członków. Sprawozdania publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia.